Rektorska Komisja ds. etyki badań naukowych z udziałem ludzi

Zarządzeniem Nr 222/2020 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 17 grudnia 2020 roku, powołano Rektorską Komisję ds. etyki badań naukowych z udziałem ludzi

Do zadań Komisji należy opiniowanie projektów badań naukowych z udziałem ludzi, w tym stanowiących podstawę:

  1. projektów finansowanych z dotacji MEiN, NCN i innych źródeł;
  2. prac dyplomowych;
  3. prac doktorskich;
  4. prac wykonywanych w ramach działalności sekcji Kół Naukowych,
- pod kątem ich zgodności z zasadami etyki i poszanowania praw ochrony dóbr osobistych uczestników projektu badawczego.

Komisja działa w oparciu o regulamin

Przewodniczącego i członków Komisji powołuje Rektor.

Nadzór merytoryczny nad pracami Komisji sprawuje Prorektor ds. Nauki

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: dr Ewa Piątkowska