Informacje o programie
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA

STUDENTÓW /Praktyki/ Studia/

oraz NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW /Szkolenia / Prowadzenie zajęć/

 UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE W PROGRAMIE ERASMUS+

 

 

I.Postanowienia wstępne

§1

 

Jeżeli w Regulaminie mowa jest o:

1.       Student – należy przez to rozumieć, uczestnik studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub Szkoły Doktorskiej

2.       Nauczyciel akademicki – osoba zatrudniona na UR na stanowisku nauczyciela akademickiego.

3.       Pracownik – osoba zatrudniona na UR na podstawie Umowy o Pracę.

4.       Uczelnia Macierzysta – w rozumieniu niniejszego regulaminu jest to Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

5.       Biuro Wymiany Międzynarodowej  -  jednostka organizacyjna powołana przez Rektora pełniąca funkcję Koordynatora ds. Erasmusa.

6.       Formularz zgłoszeniowy – wniosek wraz z załącznikami składany w Biurze Wymiany Międzynarodowej po ogłoszeniu naboru wniosków.

7.       Wykaz przedmiotów (Transcript of Records) – przedmioty wraz z przypisaną do nich liczbą ECTS, jakie student uzyskał w trakcie studiów w uczelni zagranicznej. Jest dokument poświadczający uzyskanie zaliczeń zrealizowanych przedmiotów w Uczelni partnerskiej.

8.       Potwierdzenie okresu pobytu zagranicą (Confirmation of Erasmus Study Period) – stanowi potwierdzenie pobytu w uczelni przyjmującej oraz podstawę do uzyskania zaliczenia zrealizowanych w uczelni partnerskiej przedmiotów. 

9.       Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) – ustalony przez uczelnie partnerskie program zajęć, który student zobligowany jest zaliczyć. Podpisany przez obie strony dokument stanowi integralna część umowy.

10.   Zmianach w pierwotnie uzgodnionym porozumieniu dotyczącym programu zajęć (Changes to Learning Agreement) – dokument, który musi zostać zgłoszony do Biura Wymiany Międzynarodowej w terminie do 30 dni od daty rozpoczęcia zajęć dydaktycznych i zatwierdzony przez Dziekana właściwego wydziału.

11.   Indywidualny Program Nauczania (Individual Teaching Programme) –projekt planu i tematyki zajęć, jakie nauczyciel planuje realizować w uczelni partnerskiej. Wymaga pisemnego potwierdzenia za strony uczelni przyjmującej.

12.   Indywidualny program szkolenia (Individual Work Programme) – jest to dokument określający tematykę i plan szkolenia. Wymaga pisemnego potwierdzenia przez instytucję przyjmującą.

13.   Program praktyk (Training Agreement) – plan praktyk zatwierdzony przez koordynatora wydziałowego lub opiekuna praktyk oraz Biuro Wymiany Międzynarodowej i stanowi niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie praktyk studenckich.

14.   Umowa między studentem i uczelnią (wyjazd na studia) – pisemne porozumienie określające obowiązki uczelni i studenta. Stanowi warunek niezbędny do wyjazdu w ramach programu Erasmus+.

15.   Umowa między studentem i uczelnią (wyjazd na praktykę) – umowa, która określa zakres oraz warunki odbywania praktyk. Ponadto reguluje kwestie wypłat oraz rozliczeń stypendium.

16.   Umowa pomiędzy nauczycielem akademickim i uczelnią w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) – pisemne porozumienie określające obowiązki uczelni i nauczyciela akademickiego. Stanowi warunek niezbędny do wyjazdu w ramach programu Erasmus+.

17.   Umowa pomiędzy pracownikiem i uczelnią (wyjazd szkoleniowy STT) – umowa, która określa zakres oraz warunki odbywania szkoleń.

 

§2

 

1.    Rekrutację studentów na wyjazdy na studia i praktyki oraz wykładowców w ramach Programu Erasmus+ prowadzą koordynatorzy w macierzystych jednostkach, wyznaczeni przez Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich,

2.    W celu przeprowadzenia kwalifikacji koordynator powołuje w formie pisemnej komisję kwalifikacyjną, zwaną dalej Komisją. W podstawowy skład Komisji wchodzą: koordynator, pracownik danej jednostki macierzystej oraz sekretarz.

3.       Szczegółowe zasady rekrutacji ustalone zostały w  §3 i  §4  Regulaminu

4.    Rekrutacja kandydatów na studia powinna być zakończona do końca 31 marca danego roku.

5.    Dopuszczalna jest dodatkowa rekrutacja w przypadku niewyczerpania limitów w ustalonym terminie, nie później niż do 30 maja.

6.       Rekrutacja pracowników akademickich i administracyjnych musi zostać zakończona do 30 czerwca, a w przypadku niewyczerpania limitów w podstawowym terminie, nie później niż do 30 września.

7.       Koordynator ogłasza listę rankingową i protokół rekrutacji kandydatów zakwalifikowanych do udziału w programie i przekazuje ją do Biura Wymiany Międzynarodowej. 

8.       Biuro Wymiany Międzynarodowej w terminie 14 dni ogłasza listę zakwalifikowanych uczestników. Informacja o wynikach dostępna jest w BWM. 

9.       Warunkiem dodatkowym rekrutacji kandydata na wyjazd w ramach programu Erasmus+ jest pozytywna ocena pracownika.

 

 

 

II. Warunki Uczestnictwa

§3

- studia/- praktyka

1.       W programie mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące warunki:

1)      studenci I lub II stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub Szkoły Doktorskiej, st. stacjonarnych i niestacjonarnych,

2)      obywatele kraju uprawnionego do udziału w programie Erasmus+, a także  posiadający prawo swobodnego poruszania się po terytorium Unii Europejskiej (UE),

3)      posiadające zaliczenie pierwszego roku studiów, pierwszego stopnia, lub są zarejestrowane na pierwszym semestrze studiów drugiego stopnia lub Szkoły Doktorskiej (warunkowo dopuszcza się studentów pierwszego roku, pierwszego cyklu studiów – wyjazd uzależnia się od zaliczenia pierwszego roku studiów)

4)      nie przebywają na urlopie dziekańskim w trakcie pobytu na stypendium,

5)      nie wykorzystali pełnego limitu czasu przeznaczonego na mobilność w ramach jednego cyklu studiów tj. 12 miesięcy  w celu realizacji części studiów oraz 12 miesięcy na praktykę zgodnie z Regulaminem samego Programu.

6)      posiadają znajomość języka obcego, w którym będzie prowadzona nauka w uczelni przyjmującej w stopniu umożliwiającym studiowanie lub praktykę,

7)      gdy w przypadku wyjazdu na studia, średnia studenta ze wszystkich ukończonych semestrów studiów powinna wynosić nie mniej niż 3,5

2.       Student może zostać skierowany do uczelni partnerskiej w celu realizacji części studiów wyłącznie do jednostki, z którą UR zawarł międzyinstytucjonalną umowę Erasmus+.

 

 

 

§4

- szkolenia/- prowadzenie zajęć

1.       W programie mogą uczestniczyć osoby:

1)      będące pracownikami zatrudnionymi na Uniwersytecie Rolniczym,

a)       przy zaleceniu aby pierwszeństwo w przyznaniu stypendium Erasmus+ mieli kandydaci ubiegający się o mobilność po raz pierwszy,

b)      przy zaleceniu aby pierwszeństwo w przyznaniu stypendium Erasmus+ mieli kandydaci prowadzący zajęcia w ramach programu dla studentów obcokrajowców lub posiadający znaczący wkład w rozwój internacjonalizacji Uniwersytetu Rolniczego.

2)      nie przebywające na urlopie zdrowotnym, macierzyńskim, wychowawczym lub innym.

2.       Termin mobilności nie może pokrywać się z innymi wydarzeniami finansowanymi z innych źródeł.

 

III. Zadania Komisji Rekrutacyjnej

§5

 

1.       Komisja Rekrutacyjna określa zasady kwalifikacji kandydatów w poszczególnych jednostkach. Do informacji publicznej (na stronie internetowej Uniwersytetu) przekazywane będą aktualizowane dane dotyczące zasad i kryteriów ubiegania się o stypendium w ramach programu Erasmus+, uczelni partnerskich, liczbie miejsc dostępnych w danym rodzaju mobilności, okresie trwania i poziomie studiów, języku wykładowym, wymaganych dokumentach a także terminie i miejscu ich składania, zasadach zwolnienia z opłat za studia na czas skierowania na zagraniczne studia częściowe, a także składzie Komisji w poszczególnych jednostkach, trybie i terminie odwołań. Komisja kieruje się w swych działaniach wymogami wskazanymi przez uczelnie partnerska, np. wobec dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego przez kandydata.

2.       Kryteria rekrutacji:

1)      średnia ocen ze wszystkich ukończonych semestrów studiów powinna wynosić nie mniej niż 3,5,

2)      znajomość  właściwego języka obcego oraz jego poziom (zgodnie z wymogami programu Erasmus+),

3)      zaleca się, aby pierwszeństwo podczas rekrutacji mieli studenci ubiegający się o wyjazd w ramach Programu Erasmus+ po raz pierwszy,

4)      do rekrutacji mogą przystępować kandydaci, którzy w momencie rozpoczęcia mobilności będą przynajmniej na II roku studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studentami II lub Szkoły Doktorskiej, za wyjątkiem studentów studiów podyplomowych.

5)      studenci I roku studiów I stopnia mogą uczestniczyć w Programie, pod warunkiem zaliczenia pierwszego roku studiów.

6)      Studenci I roku studiów kwalifikowani są na podstawie list rankingowych, zgodnie z kolejnością przedstawioną przez odpowiednia władze wydziałowe.

7)      o stypendium Erasmus mogą ubiegać się studenci, którzy odbyli już studia bądź praktykę zagraniczną, jednak łączna długość pobytu za granicą, finansowana z programu Erasmus+ nie może przekraczać 12 miesięcy (w danym etapie studiów).

8)      W jednym roku akademickim możliwe jest przyznanie jednej osobie jednego wyjazdu na praktykę oraz jednego wyjazdu na studia, przy czym mobilności te nie mogą się pokrywać

2a. Studia (SMS):

1)      Minimalny okres mobilności na studia (SMS) wynosi 3 miesiące (90 dni), a maksymalny 10 miesięcy (300 dni), jednak możliwość otrzymania stypendiów jest uzależniona od wykorzystania i dostępności funduszy przyznanych jednostce przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

 

2b. Praktyka (SMP):

1)      Minimalny okres mobilności na praktykę (SMP) wynosi 2 miesiące (60 dni), a maksymalny 10 miesięcy (300 dni), jednak możliwość otrzymania stypendiów jest uzależniona od wykorzystania i dostępności funduszy przyznanych jednostce przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

 

3.       Kandydatowi może zostać przyznana mobilność na maksymalny okres wynoszący 12 miesięcy (na każdy stopień studiów), jednak od każdego etapu będzie odjęty czas mobilności uprzednio odbyty w ramach Programu:

1)      W przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich „kapitał mobilności” wynosi 24 miesiące,

2)      W okresie pobierania stypendium z programu Erasmus + student nie może pobierać innego stypendium finansowanego z funduszy Unii Europejskiej. O innych stypendiach (np. stypendium rządu RP) kandydat jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji Biuro Wymiany Międzynarodowej. O zachowaniu prawa do tego stypendium decyduje instytucja je przyznająca,

3)      Komisja może podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na mobilność studenta (za jego zgodą) , finansowana tylko częściowo przez program Erasmus +.

4.       Opiekunem naukowym kandydata przed rozpoczęciem mobilności, jak i podczas jej trwania jest koordynator ds. mobilności jednostki macierzystej.

5.       Kwalifikacja kandydatów zostaje zakończona do dnia 31 marca każdego roku. Kandydatom zgłoszonym do tego terminu będzie przysługiwać stypendium programu Erasmus+ (zgodnie z decyzją Komisji). Wysokość stypendium będzie zależna od środków przyznanych na dany okres przez FRSE.

6.       Stypendium programu Erasmus jest przyznawane i wypłacane studentowi wyłącznie za rzeczywisty okres studiowania / odbywania praktyki w zagranicznej uczelni i zgodnie z ostateczną decyzją prorektora ds. Współpracy z Zagranicą.

7.       W przypadku rezygnacji kandydata z planowanego wyjazdu, zatwierdzonego przez Komisję Rekrutacyjną, możliwość rozpoczęcia mobilności przysługuje kolejnej osobie znajdującej się na liście rezerwowej.

8.       Miesięczna kwota stypendium przyznawana jest zgodnie z informacją przekazaną przez Fundacje Rozwoju Systemu Edukacji, wysokość stypendium zależna od grupy krajów, do której należy jednostka przyjmująca.

9.       Studenci, którzy w momencie podjęcia mobilności posiadają więcej niż jedno zaliczenie warunkowe bądź powtarzają dany etap studiów nie są uprawnieni do udziału w programie Erasmus+.

10.   Uczestnicy mobilności podczas całego pobytu na wymianie Erasmus+ są zobligowani do posiadania statusu studenta UR. Nie mogą też być w trakcie urlopu.

11.   Powyższe zasady wstępnej kwalifikacji zostały stworzone w oparciu o wytyczne i informacje przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+, na dzień publikacji przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

12.   Wszelkie zmiany warunków ogólnych, zasad kwalifikacji studentów będą publikowane na stronie internetowej Biura Wymiany Międzynarodowej (https://urk.edu.pl/index/site/4360/) oraz przekazywane niezwłocznie koordynatorom poszczególnych jednostek.

 

IV. Rozliczenie i powrót

§6

1.        Po powrocie uczestnik mobilności jest zobowiązany do rozliczenia pobytu w Biurze

Współpracy i Wymiany Międzynarodowej i u wydziałowego koordynatora ds. Erasmus+.

2.       Student w tym celu przedkłada oryginał Transcript of Records do właściwego dziakanatu oraz kopię do Biura Wymiany i Współpracy Międzynarodowej.

3.       Przedmioty uwzględnione i zaliczone w dokumencie stanowią podstawę do zaliczenia i

uznania przedmiotów w obowiązującym w Uczelni programie studiów.

4.       Decyzję o uznaniu i przeniesieniu osiągnieć podejmuje przy współpracy z

wydziałowym koordynatorem ds. Erasmus+, Dziekan wydziału, dokonuje stosownych wpisów w dokumentacji toku studiów w tym punktów ECTS i ocen końcowych, na zasadach obowiązujących w Regulaminie Studiów.

5.       W przypadku programów studiów, dla których w danym semestrze przewidziano realizację

lektoratu z języka obcego, szczegółowe wytyczne do zaliczenia określa Studium Języków Obcych.

6.       Uznane i przeniesione osiągnięcia studenta stanowią podstawę do zliczenia semestru.

7.       Informacja o realizacji części programu w ramach wymiany Erasmus+ może zostać

odnotowana wraz z nazwami realizowanych przedmiotów w języku obcym w pkt 6.1

Suplementu do dyplomu tj. dodatkowych informacjach, dotyczących osiągnięć dydaktycznych

studenta.


Dokumenty informacyjne

 

Rodzaje aktywności, na które można otrzymać dofinansowanie:

   Studenci

   Nauczyciele i pracownicy akademiccy

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Dominika Dankiewicz